System monitoringu i analizy zdarzeń pozwalający na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D

A także identyfikujący przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu SafeCross zwiększającego bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, zwłaszcza na przejazdach kategorii D. Innowacyjny system monitoringu będzie ostrzegał kierowców o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego lub niebezpiecznego skrzyżowania, a w oparciu o moduł sztucznej inteligencji będzie monitorował kwestię przestrzegania przez kierowców przepisów ruchu drogowego oraz automatycznie klasyfikował i informował o wystąpieniu niepożądanych zdarzeń.

Rezultat projektu

Rezultatem projektu będzie nowy system monitoringu SafeCross, który pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przejazdów kolejowych – głównie przejazdów kategorii D. System SafeCross pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa poprzez automatyczną klasyfikację zarejestrowanych zdarzeń na przejazdach wraz z dostarczeniem precyzyjnych informacji o zidentyfikowanych niepożądanych sytuacjach lub występujących awariach systemu.

Idea projektu

Ideę projektu SafeCross można wyrazić bardzo prosto – bezpieczeństwo człowieka. Pomimo, iż wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielką część wszystkich wypadków komunikacyjnych, nie oznacza to, że należy problem ten lekceważyć. Safecross zapoczątkowali ludzie, dla których nie liczą się statystyki, a zdrowie i bezpieczeństwo bliźniego. Wypadek to tragedia. Dzięki odpowiedniej edukacji dzieci, kierowców oraz poprzez wdrożenie skutecznych rozwiązań możemy tym tragedią skutecznie zapobiegać.

Jak to działa?

System będzie ostrzegał kierowców o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego lub niebezpiecznego skrzyżowania,  a w oparciu o moduł sztucznej inteligencji będzie monitorował kwestię przestrzegania przez kierowców przepisów ruchu drogowego oraz automatycznie klasyfikował i informował o wystąpieniu niepożądanych zdarzeń.

Wykorzystanie przez odbiorców systemu pozwoli na:

  • poprawę poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz szczególnie zagrożonych skrzyżowaniach drogowych,
  • zmniejszenie ilości zdarzeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego,
  • zmniejszenie ilości ofiar i poszkodowanych,
  • zmniejszenie strat finansowych wynikających z wyłączenia z eksploatacji uszkodzonych pociągów lub odtworzenia i odbudowy torowiska,
  • poprawę płynności funkcjonowania przewozów kolejowych wynikającą z mniejszej ilości zdarzeń.

Przejazdy kategorii D to ok. 60,3 % wszystkich przejazdów kolejowych w Polsce. Nie są one w ogóle wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu co powoduje, że to właśnie na nich dochodzi do największej ilości niebezpiecznych wypadków. System SafeCross będzie zasilany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), co umożliwi jego zastosowanie w warunkach braku dostępu do konwencjonalnych źródeł energii.

Odbiorcami rezultatu projektu będą instytucje odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową, w tym utrzymanie przejazdów kolejowych oraz instytucje odpowiedzialne za infrastrukturę drogową, w tym zapewnienie bezpiecznych warunków drogowych na przejeździe kolejowym.